Kurzy nemčiny pre opatrovateľky


Forma:
Skupinová výuka - Intenzívny kurz - Jednotlivci


Cieľ vzdelávacej aktivity
Získanie upevnenie a rozvíjanie základných jazykových znalostí a zručností tak, aby účastníci po skončení o štúdia dokázali hlavne ústne komunikovať v cudzom jazyku ako pomoc v domácnosti a boli pripravení na zdokonaľovanie sa v tomto jazyku, prípadne na ďalšiu špecializáciu sa na odborný kurz cudzieho jazyka.

Cieľová skupina
Začiatočníci alebo mierne pokročilí, ktorí  potrebujú ovládať aktívne nemecký jazyk v písomnej a hlavne v ústnej forme pre ďalšie štúdium alebo vo svojom zamestnaní.

Profil absolventa
Absolvent kurzu ovláda základy cudzieho jazyka a dohovorí sa v známom prostredí, dokáže komunikovať ústne aj písomne a je pripravený na ďalšie zdokonaľovanie sa vo všeobecnom cudzom jazyku,  špecializáciu sa na vyšší odborný kurz cudzieho jazyka.

Metódy výučby
Metódy výučby sú zamerané na čítanie, písanie a hlavne na počúvanie a rozprávanie, teda na všetky štyri jazykové zručnosti. Dôraz sa kladie na dialógy v skupine v rôznych životných situáciách, gramatické javy sú vysvetľované a okamžite precvičované v modelových vetách.

Forma záverečnej skúšky
Záverečný písomný test a ústna skúška. Pri menej ako 60% úspešnosti skúšky na konci kurzu sa účastníkovi navrhne zopakovanie kurzu. Po úspešnom absolvovaní sa vydáva certifikát o absolvovaní  intenzívneho kurzu nemeckého jazyka.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity
3 týždne, denne 2 hodiny počas pracovných dní (pre firmy podľa dohody), kurzy sú organizované počas celého roka. Prihlásiť sa môžete ihneď !
Spolu: 30 vyučovacích hodín